kontakt@prosumentinfo.pl

System wsparcia OZE w Polsce wykorzystuje instrumenty finansowe oraz skupia się na wszystkich aspektach związanych z regulacjami administracyjnymi, prawnymi i sieciowymi, obejmując wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem krajowego rynku energii. Wszystkie zastosowane instrumenty wsparcia OZE w ujęciu całościowym, w tym rozwiązania prawno-administracyjne i ekonomiczno-finansowe, można określić pod wspólnym terminem: system wsparcia. Istnieje kilka klasyfikacji systemów wsparcia dla OZE. Według jednego z nich można klasyfikować systemy wsparcia dwukierunkowo, w zależności od tego, czy systemy wsparcia ukierunkowany jest na podaż, czy na popyt, bądź czy wsparcie stymuluje wzrost mocy zainstalowanej, czy wytwarzanie energii. Jednakże najbardziej popularna jest klasyfikacja wyróżniająca dwa podejścia, będące podstawą budowy systemów wsparcia rozwoju sektora energetyki odnawialnej, ze względu na zastosowany w nich system płatności: systemy kształtowania wielkości energii oraz system kształtowania cen.

Wraz z końcem marca 2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził w życie programu dofinansowań do mikroinstalacji OZE – Prosument. Analiza treści programu [5] sugeruje, że jest on docelowo kierowany do prosumentów definiowanych w ustawie o OZE. Celem programu jest wsparcie małoskalowych rozproszonych instalacji OZE. Samo wsparcie odbywa się z dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Program promuje nowe technologie OZE, a także ukierunkowany jest na podniesienie świadomości ekologicznej i inwestorskiej. Dodatkowym celem programu jest rozwój lokalnych rynków dostawców urządzeń i instalatorów, a co za tym idzie, zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze małoskalowej energetyki. Program jest kontynuacją bliźniaczego programu zakończonego w 2014, którego budżet wynosił 100 mln zł, wydatkowanych w latach 2014-2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015. Budżet obecnego programu to 340 mln zł, realizowany jest on w latach 2015 – 2019, przy czym zawieranie umów zakończyło się 30.06.2017 r., a środki wydatkowane będą do 2019 r. Program Prosument w ujęciu całościowym ma trwać w latach 2014 – 2022, przy czym zawieranie umów zakończy się w 2020. Całkowity budżet programu wynosi 800 mln zł. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Specyficzna forma funkcjonowania prosumentów na rynku energii oraz sama grupa docelowa beneficjentów programu definiuje dwojaką formę wsparcia. Wsparcie dla beneficjentów udzielane jest w formie preferencyjnych kredytów, które wynoszą do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, dodatkowo w ramach bezzwrotnej dotacji można otrzymać do 30% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (we wcześniejszej edycji było to 40%). Jednym z ograniczeń dla potencjalnych beneficjentów jest wartość maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju beneficjenta i samego przedsięwzięcia wynosi ona od 100 tys. zł do 500 tys. zł. W programie każdy rodzaj instalacji OZE ma określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany. Dla systemów fotowoltaicznych jest to 7000 zł/kW, dla instalacji o mocy do 5 kW oraz 6000 zł/kW, dla instalacji o mocy w zakresie od 5 do 40 kW. Ograniczenia dla małych elektrowni wiatrowych to 11000 zł/kW, dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 6500 zł/kW, dla instalacji o mocy w zakresie od 10 do 40 kW. Dodatkowo, gdy projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika energii elektrycznej, maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5000 zł/Ah pojemności akumulatora. Samo oprocentowanie kredytu w skali roku wynosi 1%, z kolei maksymalny okres finansowania to 15 lat. Przy jego udzielaniu możliwa jest karencja w spłacie rat kapitałowych, nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia. Program wyklucza także możliwości uzyskania dofinansowania innych środków publicznych.

Close Menu