kontakt@prosumentinfo.pl

W dalszej części, ustawa o OZE, określa ramy prawne rozliczania prosumentów. Polski system rozliczania prosumentów klasyfikować można jako system net-metering’owy. 

  • Wg Art. 4. § 1 prosument rozlicza energię wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej, względem energii pobranej „(…) w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8”.

  • Stosunki ilościowe nazywane także współczynnikami opustu, określają ilość tzw. straty rozliczeniowej (0,3 lub 0,2), którą ponosi prosument w związku z pobieraniem z sieci wcześniej przez siebie wyprodukowanej energii elektrycznej. Samo rozliczenie odbywa się wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, tzw. licznika dwukierunkowego (Art. 4. § 2). Bardzo ważnym z punktu widzenia rozpływów energii w sieci 3-fazowej, jest to, iż rozlicza się energię po wcześniejszym sumarycznym zbilansowaniu względem wszystkich faz (Art. 4. § 3). 

  • Z punktu widzenia ekonomii procesu inwestycyjnego, istotnym jest Art. 4. § 4 pkt 1, który mówi o tym, że operator nie obarcza żadnego prosumenta kosztami rozliczenia. Prosument, w myśl Art. 4. § 4 pkt 2, zobowiązany jest uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej. 

  • Kolejnym, ważnym z punktu widzenia prosumenta zapisem, jest zapis w Art. 4. § 5 ustawy. Mówi on, że: „Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym”. Zawęża on okres, w którym prosument może „odebrać” nadwyżki energii oddanej do sieci, do jednego roku oraz uściśla definicję „datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci”, jako datę odczytu rozliczeniowego, a nie datę fizycznego wprowadzenia energii do sieci. 

  • Sam grafik rozliczeń okresowych prosumenta powinien być określany w umowie kompleksowej (Art. 4. § 6). Ważnym jest także Art. 4. § 8. Mówi on, iż działalność prosumenta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

  • Sama działalność, podlagająca na wprowadzaniu i pobieraniu energii elektrycznej do i z sieci, nie jest świadczeniem usług, ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) (Art. 4. § 9), jednakże za energię rozliczoną prosument powinien uiścić podatek akcyzowy (Art. 4. § 10). Z punktu widzenia podatkowego, prosument został zwolniony, przez zapisy w ustawie, z uiszczania opłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, za oddaną nadwyżkę energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci, wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci (Art. 4. § 12). Jednakże prawami do tej energii, w myśl ustawy, dysponuje sprzedawca (tj. operator elektroenergetyczny) i ma ona na celu pokrycie kosztów rozliczenia.

Close Menu