kontakt@prosumentinfo.pl

Wprowadzona do życia 20 lutego 2015 r. ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła najbardziej aktualną i obecnie obowiązującą definicje prosumenta. Art. 2. § 27a ustawy o OZE [3] opisuje prosumenta jako: „(…) odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą (…)”.

Z analizy samej definicji prosumenta można wywnioskować, że aby być klasyfikowany jako prosument, w realiach polskiego prawa należy:

czyli być podłączonym do krajowej sieci energetycznej w sposób ciągły,

W Art. 2. § 35a ustawy, umowa kompleksowa definiowana jest jako: „(…) umowę kompleksową w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne (…)”. Z kolei, Prawo energetyczne [4] definiuje umowę kompleksową jako część usługi kompleksowej. W Art. 3. § 30 Prawa energetycznego definiuję usługę kompleksową jako: „(…) usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych”. W odniesieniu do samej energii elektrycznej, usługę kompleksową możemy opisać jako umowę pomiędzy dostawcą a klientem, stanowi ona podstawę dostarczania klientowi energii elektrycznej. Zawiera ona wszystkie składowe elementy sprzedaży i dystrybucji energii. Umowa ta reguluje świadczenie względem odbiorcy przez sprzedawcę tzw. usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę kompleksową, odbywają się według zasad, cen i stawek opłat z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z aktualną taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),

wg Art. 2. § 22 ustawy o OZE są to: „(…) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”,

Art. 2. § 19 definiuje ją jako” „(…) instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.”,

celem prosumenta jest zużywanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne,

prosument nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z produkcją energii elektrycznej

Close Menu